Kết luận 05 - KL/TU

Thứ bảy - 10/09/2016 20:32

TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                *

      Số 05 - KL/TU                                      Hà nh, ngày 29 tháng 6 năm 2016

 

 

KẾT LUẬN

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế,

hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị

 

 

Ngày 08 tháng 6 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để bàn về chủ trương xây dựng Đề án nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị và đã thống nhất kết luận:

          1. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Thời gian qua, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế đã đạt được kết quả bước đầu, nhất là từ khi thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 09-12-2011 Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 16-12-2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về “Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và các tổ chức hội”. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp nhiều mặt còn hạn chế; tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh; chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị chồng chéo; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trách nhiệm thực thi công vụ yếu kém, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của một số cán bộ trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; vai trò của người đứng đầu một số sở, ban, ngành, địa phương chưa thể hiện rõ nét; cải cách hành chính còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là thủ tục hành chính còn chậm; hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”, Trung tâm xúc tiến đầu tư chưa thực sự hiệu quả, ảnh hưởng lớn đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII với 3 nhiệm vụ đột phá nhằm “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ” và “Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính”; đồng thời thực hiện Thông báo số 05-TB/VPTW, ngày 27-4-2016 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao chủ trương xây dựng “Đề án Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”; đồng thời thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề nội dung đã nêu.

2. Mục đích, yêu cầu của Đề án

- Đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị về bộ máy, biên chế.

- Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị theo Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và các tổ chức hội trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND, ngày 16-12-2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

- Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế từ cấp huyện đến cơ sở phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, mạnh dạn thảo luận theo hướng xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc trung gian, hoạt động không hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị; không nhất thiết ở tỉnh có tổ chức nào thì ở cấp huyện cũng có tổ chức đó; mạnh dạn sáp nhập một số cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức trong hệ thống chính trị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, nhất thể hóa lãnh đạo khi thực tiễn thấy cần thiết.

- Tiến hành xây dựng đề án từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, theo từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị nhưng phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, có tính chiến lược lâu dài, phù hợp với thực tiễn; chú ý có những vấn đề mà thực tiễn cần thiết nhưng chưa có trong quy định thì vẫn mạnh dạn thực hiện, từ đó tổng kết, đánh giá, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Việc thẩm định, phê duyệt đề án thực hiện theo nguyên tắc: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt đề án cấp huyện và các sở, ban, ngành; ban chỉ đạo cấp huyện thẩm định, phê duyệt đề án của cấp cơ sở và các phòng, ban cấp huyện.

- Các bước tiến hành phải xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong từng cơ quan, đơn vị, tránh làm đơn giản hóa, nóng vội, áp đặt; kế thừa những kết quả của tỉnh thời gian qua; học tập kinh nghiệm của các địa phương trong cả nước nhưng phải sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của Hà Tĩnh, không rập khuôn, máy móc; phương châm tiến hành từng bước, thận trọng, làm đến đâu chắc chắn đến đó; một số việc chọn đơn vị làm điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng.  

3. Một số định hướng về nội dung khi xây dựng Đề án

3.1. Về nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

- Đổi mới việc ban hành các chủ trương, nghị quyết sát yêu cầu thực tiễn; tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền; đồng thời phát huy tốt vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị; lựa chọn đúng những vấn đề quan trọng để ban hành chủ trương, nghị quyết; đồng thời phân công cán bộ phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tránh tình trạng ban hành nhiều nghị quyết nhưng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo.

- Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ, trọng tâm là đánh giá cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu; phân định nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng, căn cứ hiệu quả công việc được giao, “sản phẩm” cụ thể để đánh giá đúng cán bộ, làm cơ sở cho việc quy hoạch, cân nhắc, đề bạt cán bộ.

- Kiên trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế chất vấn trong Đảng theo hướng mở rộng phạm vi, đối tượng chất vấn, kể cả lấy phiếu tín nhiệm, góp ý hằng năm đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên, tạo đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

3.2. Tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện, kế thừa những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI: Trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; chuyển đổi các doanh nghiệp có vốn nhà nước; đề xuất phương án giải thể, sáp nhập, hợp nhất các ban quản lý dự án; tiếp tục sắp xếp các tổ chức hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; rà soát, sắp xếp hệ thống giáo dục cả chiều ngang và liên cấp theo cụm trường, đẩy mạnh xã hội hóa mạnh dạn làm thí điểm trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; sắp xếp lại hệ thống y tế.  

3.3. Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương cấp huyện, cấp cơ sở.

 - Đánh giá tổng thể về thực trạng cơ cấu tổ chức, bộ máy hiện nay; tình hình thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực trạng về số lượng, chất lượng, trình độ đào tạo, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc vị trí việc làm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực trạng quản lý, sử dụng cơ sở vật chất đất đai, trụ sở, phương tiện, trang thiết bị, điều kiện làm việc và kinh phí thu chi hằng năm...

Trên cơ sở đó, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức bộ máy; phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế (sắp xếp các phòng, ban, đơn vị trực thuộc…), tiết kiệm chi ngân sách, xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện.

- Chọn 1 đến 2 đơn vị cấp huyện đủ điều kiện để thực hiện thí điểm bố trí đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện thí điểm sáp nhập, nhất thể hoá một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp uỷ với cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân cấp huyện có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ (như ủy ban kiểm tra cấp ủy với thanh tra nhân dân; ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ; ban tuyên giáo cấp ủy với trung tâm bồi dưỡng chính trị và phòng văn hóa - thông tin…). Nghiên cứu đề xuất thí điểm sáp nhập thành lập một cơ quan tham mưu, giúp việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở những huyện, thành phố, thị xã có điều kiện.

- Tiếp tục mở rộng việc thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Thực hiện giao kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, không giao biên chế.

- Rà soát, nghiên cứu xây dựng Đề án sáp nhập các xã có quy mô dân số nhỏ (dưới 3.000 người/xã).

- Nghiên cứu bố trí làm điểm mô hình bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Thực hiện quy trình để nhân dân lựa chọn bầu chức danh thôn trưởng, tổ trưởng dân phố, sau đó cấp ủy phân công theo phương châm "Dân tin, Đảng mới cử". Quy định thôn, tổ dân phố chủ yếu hoạt động theo hình thức tự quản của cộng đồng dân cư, hạn chế tối đa việc cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi đủ các điều kiện, do nhu cầu thực tế và phù hợp với nội dung Kết luận này thì có thể tiến hành nhất thể hóa một số cơ quan và chức danh mà không chờ đến khi phê duyệt đề án.

3.4. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20-11-2014 của Chính phủ

 Xây dựng đề án và xây dựng tiêu chí đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề xuất nhiệm vụ và quyền hạn của từng chức danh, vị trí việc làm; tổng số biên chế cần sử dụng; đề xuất cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức phải cơ cấu lại, sắp xếp lại, phải nghỉ việc, chuyển việc, đi đào tạo; số cán bộ, công chức, viên chức sự nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cần sắp xếp, tinh giản, đào tạo, luân chuyển; giải pháp, định hướng sử dụng đối với số lao động hợp đồng theo biên chế hoặc đang chờ thi tuyển.

          3.5. Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh, Đề án Trung tâm hành chính công thành phố Hà Tĩnh và 2 đến 3 huyện, trước mắt thuộc văn phòng ủy ban nhân dân các cấp; khi đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng bộ từ tổ chức, cán bộ, chức năng, nhiệm vụ và đi vào vận hành sẽ xin Thủ tướng Chính phủ làm thí điểm trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn thành trước tháng 9 năm 2016.  

3.6. Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn thành trong tháng 7 năm 2016.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng “Đề án Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”.

4.2. Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh thành lập ban chỉ đạo và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Đề án Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị” ở cấp mình, hoàn thành việc xây dựng đề án trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

4.3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND, ngày 16-12-2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI. Đồng thời giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án; chỉ đạo xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua một số cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Đề án. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

4.4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo xây dựng Đề án về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan khối nhà nước và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Chủ trì xây dựng và thực hiện Đề án Trung tâm hành chính công của tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các đề án trung tâm hành chính công cấp huyện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2016.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng đề án sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, các tổ chức hội.

- Chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố; sáp nhập, sắp xếp trường học.  

- Chỉ đạo rà soát, xây dựng Đề án sáp nhập các xã có quy mô dân số nhỏ (dưới 3.000 người/xã).

4.5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng “Đề án Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”, hoàn thành trước ngày 05 tháng 7 năm 2016.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ thuộc khối các cơ quan đảng, đoàn thể. Xây dựng “Đề án Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị” khối đảng, đoàn thể.

- Xây dựng “Đề án Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”.

 - Xây dựng các tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với “sản phẩm” công việc cụ thể được giao, đảm bảo cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ.

4.6. Ban Chỉ đạo “Đề án Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”.

- Xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Triển khai tập huấn, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể xây dựng Đề án Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thuộc phạm vi từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tổng điều tra, hội thảo, đánh giá thực trạng về năng lực và phương thức lãnh đạo của Đảng, bộ máy, biên chế; những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để làm cơ sở xây dựng Đề án từ cơ sở đến tỉnh.

- Trên cơ sở các đề án của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu xây dựng nội dung Báo cáo Tổng thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết chuyên đề về nội dung này vào cuối năm 2016.

4.7. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng nội dung Kết luận nhằm tạo thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong hệ thống chính trị.

4.8. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các đoàn công tác của Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Kết luận tại các địa phương, đơn vị phụ trách.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung Kết luận, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

 

i nhận:                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                           BÍ THƯ

- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương,   (để báo cáo)                                    

  Văn phòng Trung ương Đảng;                                                

- Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ;

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng;                                                                                      

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;                                        Đã ký

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc;                                

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;

- Lưu.                                                                                Lê Đình Sơn                                                                                    

    


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 29
 
  •   Hôm nay 4,501
  •   Tháng hiện tại 71,417
  •   Tổng lượt truy cập 11,247,386
Tình yêu là sự tô điểm vĩ đại. Tình yêu làm cho thiên nhiên nở hoa, nó hát lên những bài hát kỳ diệu nhất và quay cuồng trong những vũ khúc huy hoàng.A. Lunasa