Kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích học sinh giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục

Chủ nhật - 09/04/2017 16:59

 

 UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1742/KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích học sinh

giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục             

Thực hiện Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày 4/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020, Sở hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể như sau:

           I. MỤC TIÊU

           1. Mục tiêu tổng quát

Từng bước giảm tỷ lệ tai nạn, tỷ lệ tử vong, tàn tật và thương tích, đặc biệt là tình trạng tử vong do tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông đối với trẻ em trong trường học thông qua việc nhận thức của học sinh, phụ huynh; năng lực phòng, chống tai nạn, thương tích (TNTT) của cán bộ, giáo viên và cơ quan quản lý giáo dục các cấp.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- 100% phòng giáo dục và đào tạo có Ban chỉ đạo của ngành hoặc tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống TNTT trẻ em của huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là huyện);

- 100% trường học triển khai các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống TNTT trẻ em;

- 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn;

- 100% trường học có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác phòng, chống TNTT;

- 70% trở lên các trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các lớp bơi trong và ngoài nhà trường; nhà trường có kế hoạch triển khai mô hình dạy, học bơi an toàn phù hợp tại trường;

- 70% trở lên học sinh được hướng dẫn và biết kỹ năng phòng, chống TNTT, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông. Tăng dần tỷ lệ học sinh tiểu học, trung học cơ sở được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối;

- 100% trường học đóng trên địa bàn có bể bơi, hồ bơi, xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh;

- 100% cán bộ làm công tác phòng, chống TNTT trong các cơ sở giáo dục được tập huấn, biết vận dụng, hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống TNTT trẻ em, kỹ năng, phương pháp dạy bơi, cứu đuối và sơ cấp cứu ban đầu;

 

- Hàng năm giảm từ 5% đến 10% số học sinh bị TNTT, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cơ sở giáo dục; học sinh, gia đình về phòng, chống TNTT học sinh, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông.  

2. Biên tập và phát hành tài liệu, sản phẩm truyền thông phòng, chống TNTT trẻ em nhằm trang bị những hiểu biết, kiến thức, kỹ năng phòng, chống TNTT đến các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên và học sinh.

3. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trực quan qua bảng tin, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, Website, kênh phát thanh… của nhà trường, cơ sở giáo dục; qua các buổi nói chuyện, tọa đàm, các hoạt động sân khấu hóa, trong các giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và các buổi sinh hoạt lớp... Xây dựng phong trào “Đội tuyên truyền nhỏ” trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, tuyên truyền đến từng học sinh về nguyên nhân, tác hại và cách phòng, chống TNTT.

4. Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng, phương pháp phòng, chống TNTT trẻ em trong sinh hoạt, trong các hoạt động giáo dục cho người học; chú trọng các lớp bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy bơi, cứu đuối, kỹ năng phòng, tránh tai nạn giao thông cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên, cộng tác viên làm công tác phòng, chống TNTT trong các cơ sở giáo dục.

5. Các địa phương, cơ sở giáo dục chủ động đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước; tạo nguồn, cơ chế, đề xuất giải pháp phù hợp phổ cập bơi cho học sinh.

6. Phối hợp triển khai hệ thống biển cấm, biển cảnh báo tại những nơi nguy hiểm, nơi có nguy cơ cao xảy ra TNTT, chú trọng đến tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông.

7. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn đuối nước, dạy bơi cho học sinh. Các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn có bể bơi, hồ bơi thực hiện việc phối hợp giữa nhà trường - gia đình - chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có bể bơi tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh.

8. Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống TNTT đối với học sinh: Xây dựng và nhân rộng mô hình “Trường học an toàn phòng chống TNTT”, “Cổng trường an toàn giao thông”; xác định các nguy cơ gây tai nạn, thương tích và hướng dẫn cách loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích đối với học sinh trong trường học; triển khai đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình.

- Tăng cường giáo dục an toàn giao thông, trang bị các kiến thức, luật pháp và ý thức chấp hành pháp luật, quy định khi tham gia giao thông cho học sinh;

- Tăng cường giáo dục văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho học sinh.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn thu hợp pháp khác.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch, các phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các trường học chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục Trung học:

- Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường học tích cực triển khai hiệu quả công tác phòng, chống TNTT cho học sinh, chú trọng đến tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông;

- Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai thác hiệu quả hệ thống bể bơi, hồ bơi tại địa phương trong việc tổ chức dạy bơi cho học sinh; tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phòng, chống TNTT, đuối nước cho đội ngũ cán bộ, giáo viên;

- Cùng với Phòng Giáo dục Tiểu học:

+ Chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp đưa bơi vào dạy trong chương trình môn học Giáo dục thể chất trong trường học;

+ Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống TNTT cho học sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn các trường học tích cực triển khai hiệu quả công tác phòng, chống TNTT cho học sinh, chú trọng đến tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông;

- Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các phòng, ban chức năng trong huyện, các tổ chức đoàn thể tại địa phương triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng, chống TNTT, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông đối với học sinh;

- Chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp đưa bơi vào dạy trong chương trình môn Giáo dục thể chất trong các trường học. Chỉ đạo các trường thành lập câu lạc bộ bơi, hàng năm tổ chức phát động ngày hội học bơi trong trường học;

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tạo cơ chế thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia vào việc phòng, chống TNTT, đuối nước cho học sinh trong trường học;

- Chủ trì việc kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các trường học triển khai thực hiện Kế

hoạch.

 

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện bố trí ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch;

4. Các cơ sở giáo dục phổ thông:

 - Xây dựng Kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện phòng, chống TNTT cho học sinh;

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích, có hiệu quả trong phòng, chống TNTT cho học sinh;

5. Các phòng thuộc Sở GDĐT: Phối hợp với Phòng GDTrH triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

 

Nơi nhận:

- Các phòng GDĐT; các trường THPT;

 Trường THCS&THPT DTNT Hà Tĩnh;

 Trường TH,THCS&THPT- Đại học Hà Tĩnh;

- Vụ CTHSSV;

- VP Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sở VH,TT&DL;

- Sở LĐ,TB&XH;

- Giám đốc, các Phó Giám đốc;

- Thường trực Công đoàn ngành;

- Văn phòng, các phòng: GDTH, GDTrH, KHTC;

- Trang Web của Ngành;

- Lưu: VT, GDTrH.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Quốc Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Tin đọc nhiều
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 5
 
  •   Hôm nay 199
  •   Tháng hiện tại 69,213
  •   Tổng lượt truy cập 11,060,364
Ta luôn tin rằng tình yêu đầu đời của ta là tình yêu cuối cùng và tình yêu cuối cùng của ta là tình yêu đầu tiên.G. Why Melville