Tiêu chí xếp loại thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thứ năm - 01/03/2018 20:38

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU VĨNH BẮC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHÍ

Xếp loại thi đua đối với  cán bộ, công chức, viên chức

(Kèm theo quyết định sô   /QĐ-TTrHCS ngày  /9/2017 của Hiệu trưởng trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn)

 

Tiêu chí

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Điểm tự đánh giá

Điểm Tổ chấm

Điểm HĐTĐ chấm

Tiêu chí I

Chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

12

 

 

 

1

Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 0 điểm)

4

 

 

 

2

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 0 điểm)

4

 

 

 

3

Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực phụ trách cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 0 điểm)

4

 

 

 

Tiêu chí II

Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tác phong và lề lối làm việc

13

 

 

 

1

Phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao (tốt: 5 điểm, khá: 4 điểm, trung bình: 3 điểm; yếu: 0 điểm)

5

 

 

 

2

Tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình, xây dựng khối đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 0 điểm)

4

 

 

 

3

Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, quy tắc ứng xử (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 1 điểm)

4

 

 

 

Tiêu chí III

Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ

24

 

 

 

1

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, giáo án, bài giảng đảm bảo kịp thời, khoa học, sát thực tiễn; phương pháp làm việc sáng tạo, đổi mới (Đối với người đứng đầu đơn vị phải thực hiện chế độ giao ban, hội ý, phát động phong trào thi đua của đơn vị) (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 1điểm)

4

 

 

 

2

Phối hợp chặt chẽ với tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực thi nhiệm vụ, công vụ (đối với người đứng đầu của đơn vị phải phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với cấp dưới) (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 0 điểm)

4

 

 

 

3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 1 điểm)

4

 

 

 

4

Phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong thực thi nhiêm vụ, công vụ  (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 0 điểm)

4

 

 

 

5

Tham gia các cuộc hội nghị, hội thảo, hội thi; hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 0 điểm)

4

 

 

 

6

Giải quyết thủ tục hành chính (đối với công chức); nhiệm vụ chuyên môn (đối với viên chức) cho tổ chức, cá nhân đảm bảo thời gian quy định (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 0 điểm)

4

 

 

 

Tiêu chí IV

Tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ

15

 

 

 

1

Gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết công việc, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ (tốt: 4 điểm, khá: 2 điểm, trung bình: 1 điểm; yếu: 0 điểm)

4

 

 

 

2

Chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 1 điểm)

4

 

 

 

3

Thực hành tiết kiệm, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 0 điểm)

4

 

 

 

4

Hoàn thành nhiệm vụ được giao ngoài vị trí việc làm của cá nhân phụ trách (tốt: 3 điểm, khá: 2 điểm, trung bình: 1 điểm; yếu: 0 điểm)

3

 

 

 

Tiêu chí V

Thái độ phục vụ nhân dân

7

 

 

 

1

Thái độ lịch sự, hòa nhã, tận tình; giải quyết các thủ tục đúng thời gian, không gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân (tốt: 4 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; có biểu hiện hách dịch, cựa quyền: 0 điểm)

4

 

 

 

2

Lắng nghe, tôn trọng những ý kiến phản ảnh của tổ chức, công dân, hướng dẫn, trả lời, giải quyết kịp thời (tốt: 3 điểm, khá: 2 điểm, trung bình: 1 điểm; yếu: 0 điểm)

3

 

 

 

Tiêu chí VI

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ.

30

 

 

 

1

Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao (đối với người đứng đầu gắn kết quả thi đua của đơn vị) (xuất sắc: 5 điểm; tốt: 3 điểm; khá: 2 điểm; trung bình 0 điểm)

5

 

 

 

2

 Tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, không bị cấp trên nhắc nhỡ, phê bình, người đứng đầu gắn kết quả đơn vị (tốt: 5 điểm, khá: 3 điểm, trung bình: 2 điểm; yếu: 1 điểm)

5

 

 

 

3

Chủ động, sáng tạo, đề xuất các giải pháp có hiệu quả theo lĩnh vực được phân công (tốt: 5 điểm; khá: 3 điểm; trung bình: 2 điểm; chậm tiến độ: 1 điểm; không hoàn thành: 0 điểm)

5

 

 

 

4

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo chất lượng, đúng quy định (tốt: 2 điểm, khá: 2 điểm, trung bình: 1 điểm, yếu 0 điểm)

2

 

 

 

5

Thực hiện CCHC, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác (đối với người đứng đầu gắn kết quả thực hiện CCHC của đơn vị) giá (tốt: 5 điểm, khá: 4 điểm, trung bình: 2 điểm, yếu 0 điểm)

5

 

 

 

6

Tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động đoàn thể, nhân đạo, từ thiện do các tổ chức phát động (tốt: 3 điểm, khá: 2 điểm, trung bình: 1 điểm)

3

 

 

 

7

Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở: (được Chủ tịch UBND huyện công nhận: 5 điểm; có sáng kiến nhưng không được công nhận: 1 điểm, không có: 0 điểm)

5

 

 

 

Tổng

100

 

 

 

II.  Xếp loại:

- Loại xuất sắc: Từ 95-100 điểm trở lên;

- Loại tốt: Từ  70 điểm đến dưới 95 điểm;

- Loại khá: Từ 65 điểm đến dưới 70 điểm;

- Loại yếu: Dưới 65 điểm.

(Theo thang điểm xếp từ trên xuống)

Điểm thưởng (không quá 10 điểm)

- Có sản phẩm, danh hiệu đạt giải cấp Tỉnh; có học sinh giỏi tỉnh trong các cuộc thi: 5 điểm

- Có đội tuyển học sinh giỏi huyện xếp thứ 1-4 toàn huyện: 3 điểm.

          - Được UBND huyện, UBND tỉnh, bộ ngành vinh danh: 3 điểm.

          - Xung phong đảm nhiệm thêm nhiệm vụ của CBCCVC khác: 2 điểm.

Điểm trừ (không quá 10 điểm)

- Vắng mặt tại nhiệm sở không có lý do: 1 điểm/lần.

- Thiếu trách nhiệm với tập thể, phân công nhiệm vụ đúng pháp luật mà không thực hiện: 1 điểm/lần.

- Nghỉ quá 10 ngày/năm (ngoài chế độ phép hàng năm): 5 điểm.

- Mỗi nhiệm vụ không hoàn thành: 1 điểm

Hạ bậc

- Gây mất đoàn kết nội bộ;

- Vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa giá đình;

- Xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

 

Nơi nhận:

- HT, PHT;

- CTCĐ, Tổ trưởng;

- CB, CC, VC;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thái Phước

 

TẢI VỀ TẠI ĐÂY


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Tin đọc nhiều
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 23
 
  •   Hôm nay 2,262
  •   Tháng hiện tại 83,446
  •   Tổng lượt truy cập 11,349,162
Trong lòng mỗi người đều có nhiều cánh cửa, những đau buồn suy nghĩ, đôi khi không cần thiết phải mở toang cho mọi người cùng thấy.Khuyết Danh