PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2018 – 2019

Thứ ba - 02/04/2019 04:29

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU- VĨNH- BẮC SƠN

Số:       /QĐ-TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Thạch Vĩnh, ngày 25 tháng 08 năm 2018

 
 
 

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

NĂM HỌC 2018 – 2019

Năm học 2018-2019 là năm học tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của BCT – BCHTW Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 35-CT/TU, ngày 4/11/2008, kết luận 05-KL/TU, ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33/2011/QĐ-UBND, ngày 3/11/2011 của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương hành chính; kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thỉ, Chiến lược, Kết luận của các cấp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019, phối hợp với công đoàn phát động phong trào thi đua trong toàn trường với mục tiêu và các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU THI ĐUA

1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của ngành là triển khai cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

2. Thực hiện chỉ thị 05-CT/TƯ, ngày 15/5/2016 của BCT – BCHTW Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 35-CT/TU, ngày 4/11/2008, kết luận 05-KL/TU, ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33/2011/QĐ-UBND, ngày 3/11/2011 của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương hành chính:

3. Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của ngành: “Trung thực, trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục; gắn bó với học sinh: đoàn kết với đồng nghiệp, xây dựng nhà trường phát triển”, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của GV và học sinh. Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Làm tốt việc đánh giá, tư vấn, yêu cầu cán bộ, giáo viên nhìn nhận thẳng thắn những yếu kém khuyết điểm để tự giác đăng ký sửa chữa khắc phục.

4. Động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành; nghiên cứu khoa học và công tác tốt, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

5. Phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của nhà trường ngày càng vững mạnh.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của ngành: “Trung thực, trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục; gắn bó với học sinh: đoàn kết với đồng nghiệp, xây dựng nhà trường phát triển”, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của GV và học sinh. Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Làm tốt việc đánh giá, tư vấn, yêu cầu cán bộ, giáo viên nhìn nhận thẳng thắn những yếu kém khuyết điểm để tự giác đăng ký sửa chữa khắc phục; gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2018-2019.

2. Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tổ chức phong trào thi đua sôi nổi; mỗi tập thể, cá nhân cần cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo tư tưởng chỉ đạo của Bác trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; nêu cao phẩm chất đạo đức nhà giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt": tổ chức thao giảng rèn luyện nghiệp vụ tay nghề, phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, kèm cặp phụ đạo học sinh yếu; chuẩn bị tốt để tham gia các cuộc thi "Giáo viên TPT Đội giỏi", "học sinh giỏi" ở huyện, tỉnh đạt kết quả tốt; tiếp tục thực hiện nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tạo không khí thi đua sôi nổi, biến nhận thức thành hành động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp.

3. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết Trung ương 4 và các Nghị quyết Trung ương tiếp theo; tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý giáo dục và đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức; gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ”-“dạy người”- “dạy nghề” và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm dạy học và quản lý.

4. Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

5. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo lời dạy của Bác, tấm gương đạo đức của Bác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam được chia làm 2 đợt, công tác sơ kết, tổng kết thi đua gắn liền với các ngày kỷ niệm 15/10, 20/10, 20/11, sơ kết học kỳ 1 và tổng kết năm học.

Đợt 1: Từ đầu năm học đến kết thúc học kỳ 1 (4/9/2018 đến 14/01/2019). Trọng tâm của đợt thi đua này là lập thành tích chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018).

Đợt 2: Từ đầu học kỳ 2 đến hết năm học (15/01/2019 đến 31/5/2019). Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-03/2/2019); 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), ngày Quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

2. Công đoàn, các tổ chuyên môn, văn phòng căn cứ vào điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai tổ chức lồng ghép các hoạt động phù hợp, có hiệu quả nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018).

3. Công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai tuyên truyền các nội dung thông qua các hội nghị, tập huấn triển khai Nghị quyết, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website, bản tin nội bộ; gắn với việc giới thiệu gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua.

4. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam (20/11/2082-20/11/2018) và phát động thực hiện "ba không" (không tệ nạn ma tuý, không cờ bạc, không tai nạn giao thông).

          Phát động này được phổ biến đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh trong toàn trường./.

 

Nơi nhận:

- HT, PHT;

- CTCĐ, Tổ trưởng;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thái Phước

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 4
 
  •   Hôm nay 4,210
  •   Tháng hiện tại 55,938
  •   Tổng lượt truy cập 11,231,907
Trong tình yêu chúng ta khẳng định nhau chứ không phải thống trị nhau. Yêu đương không phải là thắng hay bại mà là nâng đỡ lẫn nhau.Tư tưởng phương Tây