Một số phương pháp tổ chức phong trào thi đuatrong nhà trường đạt hiệu quả trong giai đoạn hiện nay

Thứ sáu - 05/04/2019 15:25

TRƯỜNG THCS LƯU VĨNH BẮC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Thạch Vĩnh, ngày 13 tháng 01 năm 2019

 

Một số phương pháp tổ chức phong trào thi đua trong nhà trường

đạt hiệu quả trong giai đoạn hiện nay

 

Để tổ chức phong trào thi đua có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay, cần có những phương pháp cụ thể, thiết thực. Kết hợp những kinh nghiệm tổng kết từ các phong trào thi đua qua các năm học về phương pháp, quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước cùng với những giải pháp được đúc kết từ thực tiễn, có thể chỉ ra một số yếu tố liên quan tới phương pháp tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả cao giai đoạn hiện nay, đó là:

Thứ nhất, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đã chỉ rõ: “Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy, người đứng đầu (Hiệu trưởng) đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong tập thể nhà trường”. Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể là:

Cấp ủy, Nhà trường phải luôn luôn chú ý khắc phục những biểu hiện buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng phải được sự quan tâm, lãnh đạo cụ thể, sâu sát, kịp thời và thường xuyên, nhất là của người đứng đầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước “phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm và nắm điển hình”. Chống bệnh quan liêu, hình thức, ngại khó khăn trong tổ chức phong trào thi đua.

Cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cách mạng càng khó khăn, càng phải tổ chức các phong trào thi đua yêu nước”. Khi nhà trường gặp nhiều khó khăn, thách thức thì Cấp ủy, Ban giám hiệu, các tổ chức trong nhà trường càng phải tăng cường vai trò lãnh đạo và tổ chức các phong trào thi đua nhằm khơi dậy lòng yêu nước, yêu nghề, tập hợp sức mạnh của tập thể, tập trung vật chất và tinh thần, chủ động, sáng tạo, đưa nhà trường vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiến lên.

Cấp ủy , nhà trường phải tuyên truyền, giải thích, động viên cho mọi cán bộ, giáo viên tự nguyện, tự giác tham gia phong trào thi đua, trên cơ sở kế hoạch, mục tiêu cụ thể, rõ ràng; khéo léo đề ra được tên phong trào với những khẩu hiệu hành động, tuyên truyền sắc bén, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của học sinh cũng như yêu cầu thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học trong nhà trường. Cán bộ, đảng viên phải tích cực vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua và phải gương mẫu đi đầu tham gia phong trào.

Cấp ủy, Ban giám hiệu cần chú trọng phát hiện điển hình, nêu gương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích, phổ biến những kinh nghiệm trong phong trào thi đua đồng thời phải có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết phong trào thi đua. Phải kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, trên quan điểm “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Cần kịp thời biểu dương những tấm gương “Người tốt, việc tốt”; khen thưởng bằng vật chất hoặc tinh thần nhằm động viên, khuyến khích phát triển cái tốt để lấn át cái xấu, nhằm xây dựng con người mới.

Cấp ủy, Ban giám hiệu cần hết sức quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua có chuyên môn thông thạo, năng động nhạy bén trong tham mưu đề xuất; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thi đua, khen thưởng. Đây là yếu tố hết sức quan trọng, quyết định chất lượng công tác tham mưu và kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Thứ hai, đổi mới nội dung tổ chức phong trào thi đua

Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đã chỉ rõ:“Ðổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời”.

Phong trào thi đua phải nhằm động viên và phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết trong nhà trường vào việc thực hiện công cuộc đổi mới chương trình, phương pháp dạy học theo nghị quyết 29. Phong trào thi đua phải thiết thực, sâu rộng và bao quát toàn bộ các hoạt động dạy học, lan tỏa đến tận học sinh và cha mẹ học sinh.Thông qua các phong trào thi đua phải tạo được động lực, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Để đổi mới nội dung tổ chức phong trào thi đua, cần thực hiện tốt một số nội dung, yêu cầu sau:

Phát động các phong trào thi đua chỉ phát động, triển khai phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung, biện pháp, phạm vi tổ chức phong trào. Trong đó nội dung quan trọng nhất để tổ chức phong trào thi đua hiện nay là phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị để đề racác phong trào thi đua hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch đề ra hàng năm hoặc từng thời điểm cụ thể. Nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua phải được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu của nhà trường.

Khi xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua, bên cạnh xác định mục tiêu, nội dung, đối tượng, phạm vi, biện pháp thực hiện, cần có nội dung kiểm tra, giám sát và phân công trách nhiệm, tiến độ trong quá trình thực hiện. Kế hoạch phải cụ thể và chỉ rõ: tổ chức khởi xướng, chủ trì; đoàn thể nào phối hợp; lực lượng và điều kiện thực thi; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng. Phong trào thi đua cần hướng về người trực tiếp giảng dạy, là lực lượng đông đảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Với các phong trào lớn, phong trào mới, nhiệm vụ đề ra nhiều cần nghiên cứu, xem xét việc chọn, chỉ đạo điểm trong thời gian nhất định, để rút kinh nghiệm từ chỉ đạo điểm trước khi nhân rộng phong trào.

Bên cạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên, cần chú trọng phát động các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách hoặc đột phá như Bồi dưỡng HSG, dạy ôn thi tuyển sinh vào lớp 10,...

Để làm tốt nội dung này, đòi hỏi ban thi đua phải nhanh nhạy, nắm bắt những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những khâu yếu, việc khó của nhà trường và hơn nữa phải chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đề xuất nội dung và phương thức để tháo gỡ thông qua việc tổ chức các phong trào thi đuatheo chuyên đề, phong trào thi đua đột xuất. Vì là phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, chỉ có khoảng thời gian nhất định, nên trước hết, cấp ủy, lãnh đạo và người đứng đầu phải xác định quyết tâm cao trong thực hiện chuyên đề đã xác định,phải tập trung nhân lực và các nguồn lực để hướng vào giải quyết những khó khăn, tồn tại đó.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, tổ chức thi đua theo chuyên đề có những khó khăn nhất định trong quá trình triển khai thực hiện (chỉ diễn ra trong thời điểm nhất định, với một số nội dung cụ thể), nhưng nếu khâu chuẩn bị tốt,xác định mục tiêu và biện pháp cụ thể, thiết thực thì kết quả đem lại của các phong trào thi đua theo chuyên đề rất rõ nét, đặc biệt là có tác dụng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Thứ ba, đổi mới hình thức tổ chức phong trào thi đua

Cùng với đổi mới nội dung, đổi mới hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước là yêu cầu tất yếu trong mọi giai đoạn cách mạng, là vấn đề quan trọng trong quá trình phát động triển khai các phong trào thi đua và là một trong những giải pháp để tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Để đổi mới hình thức tổ chức phong trào thi đua, cần quan tâm một số giải pháp, cụ thể là:

Hình thức tổ chức phong trào thi đua trước hết phải phù hợp với nội dung của phong trào và việc đổi mới hình thức thực hiện sẽ làm phong trào thi đua sinh động, đa dạng và hấp dẫn hơn.

+ Để phong trào được thực hiện có hiệu quả thì ngay từ khâu phát động, triển khai phong trào phải gây được ấn tượng, gây sự chú ý và được quan tâm làm tốt. Hình thức phù hợp và hiệu quả nhất trong tổ chức phát động phong trào thi đua là gắn với sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa của đất nước, của dân tộc, của Đảng; gắn với ngày truyền thống, ngày kỷ niệm hoặc sự kiện lớn của ngành, địa phương, đơn vị, khi đó sẽ tập hợp đông đảo lực lượng tham dự, chứng kiến và lồng ghép trong đó để ban thi đua phát động các phong trào thi đua.

+ Các phong trào thi đua được phát động, tổ chức ngoài trời, trong không gian rộng, thoáng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều với việc phát động, triển khai trong hội trường. Bởi khi đã có không gian, nhà trường có thể tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ, mang tính cổ vũ phong trào như trưng bày ảnh, hiện vật là kết quả các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động tại chỗ: giao lưu, trao đổi, hỏi đáp; công tác trang trí, khánh tiết sẽ sinh động hơn; lực lượng huy động tới dự cũng sẽ đông hơn.

+ Cũng có thể kết hợp việc phát động, triển khai trong hội trường với tổ chức hoạt động tiếp theo ở bên ngoài hội trường. Hình thức này được thực hiện khi phát động phong trào thi đua và có gắn với các hoạt động bề nổi như văn hóa, thể thao để tạo khí thế.

Hình thức tổ chức phong trào thi đua cũng phải phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của nhà trường và khả năng tham gia của từng đối tượng cụ thể.

Triển khai phong trào thi đua cần nghiên cứu khả năng, điều kiện, chức năng, nhiệm vụ và nhất là đối tượng sẽ hưởng ứng, tham gia phong trào để thiết kế hình thức tổ chức phù hợp nhất với từng loại hình, đối tượng. Căn cứ vào thế mạnh, đặc thù của đối tượng hướng tới để có hình thức phù hợp trong thiết kế, tổ chức sẽ tạo nên hiệu quả cao của phong trào thi đua.

Thứ tư, tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến

Để tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả, cần coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng điển hình và có nhiều hình thức, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua, tạo sức lan toả trong nhà trường. Điển hình tiên tiến là kết quả, là sản phẩm của các phong trào thi đua, vì vậy thông qua các phong trào thi đua để phát hiện điển hình tiêu biểu của mỗi lĩnh vực, của từng giai đoạn và của cả phong trào.        Trước hết, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tácphát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Xác định làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến sẽ tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tích cực phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực chuyên môn. Trong đó, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và bồi dưỡng điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho từng lĩnh vực, chuyên môn. Cần tập trung một số lĩnh vực:

+ Trong giảng dạy: Cần quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, giảng dạy, học tập, vượt khó học giỏi, ý thức tự học, học tập suốt đời...

+ Trong giữ gìn ANTT-ATGT: Cần quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chống tiêu cực, chống tham nhũng; các cá nhân có những việc làm và hành động tiêu biểu.

+ Trong hoạt động tập thể: Cần quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình, những nhân tố mới biết làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tạo ra hiệu quả lớn, những người dám đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện tiêu cực trong xã hội; đồng thời phê phán những con người chỉ biết đến lợi ích cá nhân, tự do vô ý thức kỷ luật, gây khó khăn cho tập thể.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, đơn vị cần tổ chức tốt các phong trào thi đua để thông qua các phong trào thi đua phát hiện điển hình tiên tiến. Trên cơ sở xác định các nhân tố cần xây dựng, đơn vị tạo mọi điều kiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần để các nhân tố sớm trở thành điển hình; hoặc có biện pháp cụ thể hướng dẫn, động viên để các nhân tố tích cực đăng ký trở thành điển hình. Với các điển hình tiên tiến đã được công nhận, đơn vị cần tiếp tục theo dõi, tạo môi trường thuận lợi, trực tiếp hỗ trợ bằng các quỹ, giải thưởng cho điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo trong công việc và trong cuộc sống. Bên cạnh đó, đối với cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng cần chú trọng việc phát hiện các điển hình thông qua các cơ quan truyền thông báo chí, phát thanh, truyền hình trong đưa tin, tuyên truyền đời sống, công tác, học tập, lao động, sản xuất và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua

+ Đối với tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông

Đổi mới hoạt động của các cơ quan truyền thông, định hướng dư luận, tôn vinh, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, hạn chế đẩy lùi các mặt tiêu cực trong xã hội là những việc làm cụ thể và hết sức quan trọng góp phần tích cực trong đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

+ Tuyên truyền thông qua các hoạt động

Hình thức tuyên truyền rất hiệu quả chính là lồng ghép các nội dung cần tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động phong trào của đơn vị. Cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, những phương pháp vận động hiệu quả để định hướng, triển khai thực hiện phong trào thi đua. Cùng với tuyên truyền qua các hoạt động, đơn vị cũng có thể sử dụng và kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên, chú trọng hình thức tuyên truyền miệng để phổ biến, trao đổi trực tiếp tới đối tượng được tuyên truyền, tạo không khí dân chủ, cởi mở và dễ thuyết phục.

Thứ sáu, công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng phong trào

Sơ, tổng kết phong trào thi đua là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua. Các phong trào cần được kiểm tra, sơ, tổng kết, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục. Qua đó rút ra cách làm hay, kinh nghiệm tốt để bồi dưỡng, nhân ra diện rộng các điển hình tiên tiến đồng thời phát hiện gương người tốt, việc tốt  để đề xuất khen thưởng kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được từ phong trào thi đua cần phải mạnh dạn đề cập những vấn đề tồn tại, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng để rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những thiếu sót. Việc đánh giá không sát, không đúng,né tránh sự thật sẽ làtrở ngại rất lớn trong quá trình tổ chức phong trào thiđua; hậu quả của việc chạy theo thành tích là rất khó lường.

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tham gia phong trào thi đua cần được cấp có thẩm quyền xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Việc khen thưởng chính xác, kịp thời sẽ có tác dụng nêu gương và tác động tích cực đến phong trào./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, PHT (để b/c);

- Ban TĐ-KT trường;

- Chủ tịch CĐ, TPT Đội, BT Đoàn trường;

- Tổ trưởng, GVCN;

- Lưu :VT

TM. BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

TRƯỞNG BAN

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thái Phước

 

TẢI VỀ TẠI ĐÂY


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 12
 
  •   Hôm nay 4,892
  •   Tháng hiện tại 45,408
  •   Tổng lượt truy cập 11,221,377
Thời gian thay đổi tất cả, thay đổi tính tình chúng ta nữa.Boileau