Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật năm học 2016 -2017

Thứ năm - 13/10/2016 20:17

BND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU- VĨNH- BẮC SƠN

Số:        / KH - LVBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thạch Vĩnh, ngày  17  tháng 9  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật năm học  2016  -2017

Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về công tác phổ biến và giáo dục pháp luật năm học 2016 - 2017;

Căn cứ kế hoạch của phòng GD-ĐT Thạch Hà về công tác phổ biến và giáo dục pháp luật năm học 2016 - 2017;

Trường THCS Lưu – Vĩnh - Bắc Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục  pháp luật năm học 2016 - 2017 như sau:

          I. Mục đích yêu cầu

          1. Mục đích

          - Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản mới được ban hành và liên quan thiết thực đến đời sống, lao động và học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường để nắm bắt kịp thời, thực hiện nghiêm túc.

- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

- Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần làm chủ tập thể, ý thức chấp hành pháp luật của CBGV,NV và học sinh. Luôn nắm vững, hiểu và thực hiện tốt các nội quy, quy chế ; tích cực tự học, tự rèn để nâng cao trình độ về mọi mặt.

       - Hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức trực tiếp bằng các hình thức hấp dẫn, thiết thực và hiệu quả.

          2. Yêu cầu

          - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường phải được tổ chức thực hiện kịp thời, thường xuyên, liên tục, đúng quy định; các hoạt động phải phù hợp với nội dung Quyết định 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” và đảm bảo đúng tiến độ, khoa học, khả thi.

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng có nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả ; kết hợp giáo dục chính khoá với giáo dục ngoại khoá; phối hợp công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục đạo đức và việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành.

  - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; sử dụng tài liệu băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm… trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường sự phối hợp giữa  các ban ngành , đoàn thể ở địa phương  trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.

          II. Đối tượng

Cán bộ giáo viên, nhân viên  và học sinh trong trường.

          III. Nội dung

1. Thành lập ban chỉ đạo

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ trong

ban chỉ đạo

1

Nguyễn Thái Phước

BT, HT

Trưởng ban

2

Lê Thị Hồng Phong

PHT

Phó trưởng ban

3

Dương Đình Hoà

CTCĐ

Thành viên

4

Nguyễn Cẩm Lê

TPT Đội

Thành viên

5

Đoàn Thị Xuân

TT văn sử

Thành viên

6

Hoàng Thị Hoài Sâm

GV

Thành viên

7

Nguyễn Anh Sơn

Bí thư CĐ

Thành viên

                                                                                   

2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1. Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên

Quán triệt sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức; tập trung phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên như: Luật giáo dục, Hiến pháp (sửa đổi) năm 2013; Luật đất đai (sửa đổi); Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày  04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật khác mới được thông qua tại kỳ họp của  Quốc hội .

          Quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp, điều lệ trường Trung học cơ sở, quy chế chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo…

          Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, văn bản liên quan đến các chế độ chính sách, liên quan đến giáo dục đào tạo…

          2.2. Đối với học sinh

 - Tập trung phổ biến, quán triệt Hiến pháp (sửa đổi) năm 2013; Điều lệ trường trung học năm 2011; Luật giáo dục, Luật đất đai (sửa đổi); các văn bản quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như: Luật hôn nhân và gia đình; Luật Thanh thiếu niên; Luật Giao thông đường bộ; Luật bảo vệ môi trường; Luật Phòng chống ma túy; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phòng chống tội phạm, chủ quyền quốc gia và biển đảo Việt Nam...

          - Phổ biến, giáo dục nội quy của nhà trường, quyền và bổn phận của trẻ em; Nhiệm vụ, quyền hạn của người học sinh, những điều ứng xử văn minh, thi đua khen thưởng…

          - Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất nổ …

          - Thực hiện nghiêm túc chương trình  và thực hiện dạy –học có hiệu quả môn GDCD đặc biệt coi trọng các giờ thực hành.

          Tiếp tục thực hiện lồng ghép và giảng dạy tích hợp nội dung pháp luật trong các môn khoa học xã hội: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân… Phổ biến giáo dục pháp luật phải gắn liền với tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Kết hợp giáo dục chính khóa và ngoại khoá, tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho các em. Tổ chức đọc và giới thiệu sách pháp luật ở thư viện  nhà trường.

          3. Góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

          Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác có liên quan một cách nghiêm túc, có chất lượng.

          Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sử đổi, bổ sung văn bản, đặc biệt là các văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

          4. Xây dựng tủ sách pháp luật

          Xây dựng tủ sách pháp luật trong nhà trường theo các danh mục quy định

          Cập nhật, lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật, sách báo, băng đĩa, tranh ảnh, các tài liệu liên quan đến pháp luật…Chú ý thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác giáo dục pháp luật trong trường THCS.

Sử dụng CNTT để xây dựng, cập nhật, bổ sung  tủ sách pháp luật

          Tủ sách pháp luật được đặt trong thư viện nhà trường và giao cho cán bộ thư viện quản lý và hoạt động theo đúng quy định.

          5. Ban hành và quản lý văn bản:

          Lập hồ sơ theo dõi, quản lý văn bản đi và văn bản đến theo quy định.

          Thực hiện nghiêm túc việc ban hành văn bản theo quy định tại thông tư 01/TT-BNV ngày 19/01/2011 của bộ nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

          IV. Biện pháp

          100% CBGV, học sinh phải nêu cao tính tích cực, tự giác trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức và chấp hành luật pháp. Thực hiện tốt chế độ phê bình và tự phê bình.

          Tổ pháp chế thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

          Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép vào các buổi sinh hoạt hội đồng, chuyên môn, công đoàn, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, thi tìm hiểu…

          Đội TNTPHCM hoạt động tích cực, nề nếp; tổ chức tốt các phong trào thi đua: Nói lời hay, làm việc tốt”; “vòng tay bè bạn” “Kế hoạch nhỏ”, Tổ chức các buổi lao động vệ sinh môi trường…

          Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt đọng văn nghệ TDTT tạo bầu không khí vui tươi thoải mái.

          Sưu tầm tranh ảnh, băng hình và các tài liệu có liên quan để tuyên truyền, giáo dục

          Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, đặc biệt là phụ huynh học sinh, ban tư pháp của xã…

          Chú ý lồng ghép tuyên truyền giáo dục vào các tiết chào cờ, các môn xã hội, sinh hoạt lớp…

          Hàng năm, dành một ít kinh phí để bổ sung các thiết bị, tài liệu phục vụ công tác giáo dục pháp luật.

          Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng gương điển hình…

V. Một số  hoạt độngtuyên truyền, phổ biến  giáo dục pháp luật năm học 2016 - 2017

 

 

Tháng

 

Nội dung

Người thực hiện

Người kiểm tra

9/2016

- Tuyên truyền về luật giao thông

- Tổ chức ký cam kết ATGT( GV+ HS )

-Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;  khen thưởng

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục trật tự an ninh trường học

TPT

 

HT

 

CBQL, GV, HS

 

 

 

Hiệu trưởng

10/2016

-Tiếp tục tuyền truyền ATGT–VSMT,VS học đường…

-Tuyên truyền cho các em cách phòng tránh đuối nước

TPT, Ytế ,

Cô  Sâm,

GV TD GVCN

 

P.Hiệu trưởng

11/2016

Tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Nêu gương người tốt việc tốt

- Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cô  Vinh, Thầy Phước ,

Y tế

 

BGH

12/2016

Tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS

Luật Phòng chống ma túy

 

GVCN, TPT

Y tế

Cô  Sâm,

P.Hiệu trưởng

01/2017

Tuyên truyền về việc nghiêm cấm các hành vi đốt pháo, cấm việc sử dụng vũ khí, chất cháy nổ và các chất độc hại. Tuyên truyền về luật tôn trọng và bảo vệ tài sản của người khác

- Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

TPT,

GVCN

 

Cô  Sâm,

 

Ban giám hiệu

02/2017

-Tuyên truyền về tác hại của rượu, bia, thuốc lá và nghiêm cấm học sinh không được phép sử dụng, đặc biệt trong dịp tết nguyên đán.

- An toàn giao thông, An toàn thực phẩm

GVCN,

TPT

 

P.Hiệu trưởng

3/2017

Tuyên truyền về luật tôn trọng và bảo vệ tài sản của người khác. Tuyên truyền về ngày thành lập đoàn 26/3

-Nêu gương người tốt việc tốt

- Bảo vệ môi trường biển và đảo

- Luật hôn nhân và gia đình; Luật Thanh thiếu niên

GVCN,TPT, Đoàn thanh niên

Cô  Sâm

 

 

 

 

Ban giám hiệu

 

4/2017

 

-Tuyên truyền về vệ sinh môi trường “Bảo vệ môi trường - lá phổi xanh của chúng ta”.

-Bảo vệ chủ quyền biển và đảo

-Tuyên truyền lòng yêu quê hương đất nước , bảo vệ Tổ Quốc( ngày 30/4 Miền Nam hoàn toàn giải phóng)

-Tuyên truyền ATGT- An toàn thực phẩm,

- Luật nghĩa vụ quân sự

GVCN,

TPT,

GV Sinh học, Địa lý, Lịch sử

Cô  Sâm

 

 

 

 

Hiệu trưởng

5/2017

-Tiếp tục tuyền truyền ATGT–VSMT,VS học đường

-Tổ chức buổi sơ kết về việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, để khắc phục những tồn tại và đạt hiệu quả cao vào những năm sau. 

 

TPT, GVCN

 

Cô Sâm, PHT

 

 

Hiệu trưởng

 

Trên đây là kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật của trường THCS Lưu – Vĩnh – Bắc Sơn  năm học  2016 – 2017. Yêu cầu các tổ chuyên môn, các tổ chức, các cán bộ giáo viên và các em học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trinh triển khai có gì vướng mắc báo cáo kịp thời về ban giám hiệu để giải quyết.

                                                                                       

 

 

Nơi nhận:

 - Hiệu trưởng (b/c),

-  Phó hiệu trưởng; Chủ tịch CĐ;

 - Tổ trưởng chuyên môn; TTVP;

 - Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                 Lê Thị Hồng Phong

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 5
 
  •   Hôm nay 205
  •   Tháng hiện tại 74,238
  •   Tổng lượt truy cập 11,250,207
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.Dr. Blair Justice