Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 09/11/2016 19:57

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU- VĨNH- BẮC SƠN

Số:    /KH- LVBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Thạch Vĩnh, ngày 20 tháng 9 năm 2016
 

KẾ HOẠCH

 Bồi dưỡng đội ngũ năm học 2016 - 2017

            Căn cứ thông tư 31/2011/TT-BGD ĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên THCS;

            Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT và bậc THCS huyện Thạch Hà;

         Căn cứ văn bản  số  45 /KH - LVBS ngày 25 tháng 8 năm 2016 về việc thực hiện kế hoạch  năm học 2016 – 2017

            Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ như sau:

            I. Mục đích yêu cầu

- Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề  của CB, GV, NV nhà trường trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, cải tiến hình thức dạy , học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực học sinh.

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, kĩ năng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, nhằm nâng cao chất lương dạy học và giáo dục trong nhà trường.

- Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ. Phấn đẫu để mỗi CB-GV-NV thực sự vững chắc về chuyên môn, sâu sắc về nghiệp vụ, mẫu mực về phẩm chất đạo đức

- Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của nhà trường. CB, GV, NV phải nghiệm túc thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất.

         II. Đặc điểm đội ngũ giáo viên

1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 45. Trong đó: Ban giám hiệu: 2; Giáo viên: 38  (có 02 giáo viên đang nghỉ sinh), Tỉ lệ 2,06GV/lớp, còn thiếu 01 giáo viên môn Địa lý; . Nhân viên: 5

2. Thuận lợi, khó khăn

2.1 Thuận lợi:

- Đội ngũ cán bộ quản lí được trẻ hóa, có lập trường tư tưởng vững vàng, trình độ chuyên môn, năng lực quản lí tốt. Hiệu quả công tác quản lí nhà trường trong những năm qua đạt kết quả cao.

- Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ, cơ bản đủ về cơ cấu. Phần lớn GV có năng lực chuyên môn vững vàng, nhiều giáo viên nhiệt tình , tâm huyết, say chuyên môn. Tập thể cán bộ giáo viên có tinh thần đoàn kết, có ý thức phấn đấu vươn lên trong giảng dạy, có tinh thần đấu tranh phê và tự phê tốt, có tinh thần cầu tiến. 

- Nhà trường và bốn tổ chuyên môn luôn quan tâm hàng đầu công tác xây dựng chất lượng đội ngũ; Coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

-  Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho việc dạy và học tương đối đầy đủ. Nhà trường đã có hệ thống máy tính, kết nối Internet, thư viện nhà trường đang xây dựng thư viện Tiên tiến, tạo điều kiện tốt cho việc tự học và tích luỹ của CB, GV.

2.2. Khó khăn:

Đội ngũ chưa đồng bộ: Thừa GV Toán, Tiếng Anh, thiếu GV Địa lý. Năng lực của giáo viên không đồng đều và lại thiếu GV nòng cốt; giáo viên có con nhỏ chiếm tỷ lệ cao; nhiệt huyết của một số giáo viên chưa cao.

 - Một số môn số lượng GV/môn quá ít nên khó khăn trong việc trao đổi, học tập về chuyên môn.

- Trang thiết bị phục vụ dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu.

III. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Bồi dưỡng cách thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch  tổ chuyên môn, kế hoạch cá nhân, trao đổi chuyên môn qua mạng thông tin “ Trường học kết nối”; Phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp

2. Thực hiện có hiệu quả yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên, chú trọng bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh, thực hiện tích hợp giáo dục  tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới, hải đảo, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông,...

            - Vận dụng kiến thức liên môn dạy các chủ đề tích hợp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

          - Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giá trị sông thông qua các môn học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động giáo dục.

            - Tăng cường việc rèn kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh.

3. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, giúp giáo viên ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy đạt hiệu quả cao .

4.Đẩy mạnh việc trao đổi chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến           “ Trường học kết nối”.

5. Mỗi cán bộ, giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, trên cơ sở kế hoạch của nhà trường.

          IV. Nội dung bồi dưỡng

          1. Bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp:

 - Trước tiên cần bồi dưỡng giúp CB, GV, NV nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải nâng cao kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân để đáp ứng nhu cầu công tác trong thời kỳ mới. Tiếp tục quán triệt cho CBGVNV về việc thực hiên  Nghị quyết đại hội Đảng các cấp,  nâng cao việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhà trường, điạ phương, khơi dậy niềm tự hào là đội ngũ của nhà trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc các cuộc vận động  “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”có những việc làm cụ thể và có chương trình đăng ký nội dung thực hiện, cuối năm có báo cáo kết quả thực hiện .

              - Bồi dưỡng về lý luận GD gồm các lý luận nhận thức về chính trị, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, của ngành về GD

- Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tác phong sư phạm nhà giáo thực sự năng động, sáng tạo để bắt nhịp với sự phát triển của xã hội.

   2. Bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lí.

 - Bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý của Ban giám hiệu, tổ trưởng và các tổ phó chuyên môn, năng lực quản lý HS  của GVCN, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của GV giảng dạy trên lớp...

- Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức các hoạt động tập thể đối với cán bộ đoàn, đội, GVCN

 3. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề

 - Chú trọng bồi dưỡng kĩ năng tiếp cận nội dung, hình thức, phương pháp dạy học mới, hình thức sinh hoạt chuyên môn mới theo chỉ đạo của các cấp.

- Bồi dưỡng cho GV xây dựng và thực hiện chương trình theo định hướng tích hợp các chủ đề/chuyên đề dạy học.

 - Bồi dưỡng khả năng nghiên cứu khoa học thông qua việc viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu các chuyên đề khoa học của các bộ môn. Đặc biệt, tiếp tục chú trọng bồi dưỡng kiến thức mới  về chuyên môn nghiệp vụ như: Dạy học theo chủ đề/chuyên đề, kĩ năng hướng dẫn HS vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn, Sáng tạo KHKT, dạy học theo định hướng phát triển năng lực của HS và có 6 sản phẩm dự thi từ cấp huyện trở lên.

- Bồi dưỡng việc đổi mới phương pháp soạn bài, phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học, phương pháp giáo dục, quản lí học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. - Phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các câp(Cấp huyện có từ 20-23 GV; cấp tỉnh 1-3 GV)

- Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin: Thiết kế bài giảng điện tử, việc khai thác và sử dụng các phần mềm Tin học trong giảng dạy, tham gia trường học kết nối, khai thác và xây dựng trang Website của nhà trường…)

 - Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học trong giảng dạy, tự làm đồ dùng đối với giáo viên và cán bộ thiết bị.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng đổi mới: Từ việc xây dựng câu hỏi, hình thức kiểm tra học sinh từ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì và kiểm tra học kì. Chú trọng bồi dưỡng kĩ năng  ra đề kiểm tra đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc tác động đến động cơ học tập của học sinh.

- Đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao chất lượng mũi nhon: Kiến thức và kinh nghiệm trong công tác đào tạo giáo viên giỏi và  bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên phụ trách Thư viện, thiết bị, văn thư, kế toán và nhân viên y tế.

            V. Các giải pháp thực hiện

          1.  Công tác quản lý, kiểm tra:

- BGH cùng với tổ chuyên môn phân công  dạy đủ các môn quy định trong PPCT, hạn chế thấp nhất dạy chéo môn

- Tích cực dự giờ giáo viên, khảo sát góp ý kiến đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ cụ thể và tổ chuyên môn phối hợp thực hiện.

- Kiểm tra về những vấn đề có liên quan đến ĐM PP dạy học.

- Kiểm tra bài soạn, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, kiểm tra về việc thực hiện qui chế đánh giá, xếp loại học sinh.

- Kiểm tra việc sử dụng bảo quản thiết bị đồ dùng dạy học, đặc biệt là coi trọng việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh trên lớp.

- Kiểm tra việc sinh hoạt các tổ, nhóm chuyên môn nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến trực tiếp của giáo viên.

- Kiểm tra hoạt động của nhân viên thư viện, thiết bị, văn thư, kế toán về nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn:

- Tập trung tổ chức dự giờ  giáo viên đặc biệt là việc áp dụng CNTT vào giảng dạy

- Hướng dẫn giáo viên về các nội dung công việc cần làm trong từng tháng và cả năm học. Coi trọng việc tự học, tự BDTX của cá nhân.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cấp cụm theo chuyên đề, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học.Vận dụng kiến thức liên môn dạy các chủ đề tích hợp. động viên giáo viên tham gia tốt các cuộc thi do ngành tổ chức

- Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, tăng cường ứng dụng của các đề tài vào thực tế giảng dạy trong nhà trường.

- Đẩy mạnh việc trao đổi thông tin cá nhân với các thầy cô giáo ở trong và ngoài nhà trường thông qua “ Trường học kết nối”.

- Tham gia dự đầy đủ các chuyên đề, lớp bồi dưỡng do cấp trên tổ chức.

3. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm:

- Về việc chỉ đạo và thực hiện sau hàng tháng, học kì và cả năm học.

- Về công tác tham mưu với các cấp.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn:

      - Xây dựng kế hoach bồi dưỡng đội ngũ cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế.

- Tự giác, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tự bồi dưỡng. Đặc biệt tự giác trong việc tiếp cận phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng đổi mới để  chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện và giúp đỡ giáo viên.

 - Cử  CBQL và giáo viên tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng tập trung do Sở và Phòng tổ chức.

- Đôn đốc việc thực hiện chương trình bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tăng cường kiểm tra dưới mọi hình thức để đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn đảm bảo có “chiều sâu” để thực sự có tác dụng trong công tác bồi dưỡng đội ngũ . Tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ về kinh phí cho các hoạt động để công tác bồi dưỡng  đội ngũ đạt kết quả.

- Phân loại GV theo tay nghề, phân công công việc phù hợp để phát huy thế mạnh của từng CB, GV trong nhà trường. Tập trung bồi dưỡng giáo viên yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Phân công GV có kinh nghiệm kèm cặp giúp đỡ GV còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ

- Đề cao hình thức kiểm tra của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn dưới nhiều hình thức: kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, dự giờ thăm lớp, kiểm tra qua hồ sơ sổ sách, khảo sát chất lượng và qua phỏng vấn học sinh để thúc đẩy động cơ bồi dưỡng cho CB - GV.

- Tạo điều kiện cho giáo viên học nâng chuẩn và nâng cao hiệu quả công tác để xứng tầm với trình độ đào tạo. Lấy hiệu quả công tác là tiêu chí đánh giá và định hướng để bồi dưỡng GV.

- Xây dựng đội ngũ cốt cán, kiểm tra chuyên môn của các bộ môn trong nhà trường.

 2. Đối với giáo viên,nhân viên

-Phải tự giác, nghiêm túc chấp hành kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường, của ngành, có ý thức cao trong việc tự học, tự bồi dưỡng tại trường và các lớp học tập trung do Phòng GD-ĐTvà Sở GD -ĐT tổ chức.

-Trên cơ sở thực tế giảng dạy và kiến thức được bồi dưỡng, phải đúc rút kinh nghiệm để kết quả giáo dục và giảng dạy hàng năm được nâng lên.

- Có sổ bồi dưỡng, tích luỹ kiến thức qua nhiều kênh thông tin, ghi chép đầy đủ cụ thể, chi tiết theo từng tháng, từng kỳ và cả quá trình.

- Mỗi CB - GV đăng kí một nội dung đổi mới, có kế hoạch và biện pháp thực hiện, có tổng kết rút kinh nghiệm.

            Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ của trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn năm học 2016-2017, yêu cầu các tổ xây dựng cụ thể kế hoạch bồi dưỡng cho các thành viên của tổ mình.

Nơi nhận:

- BGH(chỉ đao)

- Các tổ, bộ phận (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

             

                    Lê Thị Hồng Phong

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Tin đọc nhiều
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 14
 
  •   Hôm nay 208
  •   Tháng hiện tại 69,222
  •   Tổng lượt truy cập 11,060,373
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.Dr. Blair Justice