Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”

Thứ tư - 31/10/2018 17:45

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU VĨNH BẮC SƠN

Số:        /KH-LVBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Vĩnh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

            KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”                               

Triển khai thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc phê duyệt ; Thực hiện Kế hoạch số 425/KH-PGDĐT ngày 29/10/2018 Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” của Phòng GD&ĐT Thạch Hà , Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

 Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đảm bảo đúng quy định, lành mạnh, hữu ích.

- Giảm thiểu tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên môi trường mạng đối với học sinh.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020 tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn 100% học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh.

- Thiết lập mạng lưới thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng từ Bộ GD&ĐT đến Sở GD&ĐT, Phòng GD-ĐT, trường học.

- Đến năm 2020 xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên để quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng.

- Đến năm 2020, có ít nhất 80% cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên làm công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh và đội ngũ quản trị các Website, diễn đàn, mạng xã hội của trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua môi trường mạng

a) Nội dung tuyên truyền, giáo dục:

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục và địa phương liên quan đến học sinh.

- Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

- Các văn bản chỉ đạo, quy chế, quy định và các hoạt động của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn, Huyện ủy, UBND huyện về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên, tập trung vào các vấn đề: Đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ quyền biên giới, hải đảo; Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; Văn hóa ứng xử trong trường học và văn hóa ứng xử trên môi trường mạng; Chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên; Kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp; Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; Hoạt động Đoàn, Đội,...

- Phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, gương người tốt, việc tốt trong ngành Giáo dục và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tấm gương học sinh tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện.

- Các chuyên đề giáo dục chính trị tư tưởng theo chỉ đạo, định hướng của các bộ, ban, ngành ở Trung ương, Bộ GD&ĐT và của địa phương nhằm nâng cao nhận thức của học sinh đấu tranh phòng chống âm mưu ‘‘Diễn biến hòa bình”, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, thông tin kích động, lôi kéo học sinh, sinh tham gia hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch.

- Giáo dục nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi tương tác của học sinh trên môi trường mạng; hướng dẫn, cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng sử dụng, khai thác, tiếp cận thông tin trên Internet, mạng xã hội và các loại hình tuyền thông khác đúng quy định, phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại học sinh trên môi trường mạng.

- Tuyên truyền, giáo dục học sinh về văn hóa ứng xử trên môi trường mạng.

b) Các hình thức tuyên truyền, giáo dục:

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, hình ảnh, video clip tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên mạng xã hội, Website của trường.

- Tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị cho học sinh thông qua các diễn đàn trên Internet, mạng nội bộ, trang thông tin (Fanpage), nhóm (Group, Confession) trên mạng xã hội.

- Tổng hợp các bài viết, hình ảnh, thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng từ nguồn tin chính thống.

- Tuyên truyền, giáo dục thông qua Email, điện thoại, tin nhắn viễn thông.

- Các hình thức tuyên truyền, giáo dục khác thông qua môi trường mạng.

2. Phát triển và quản lý các trang thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng

a) Xây dựng, hoàn thiện các trang thông tin, phần mềm quản lý:

- Hoàn thiện Website của trường theo hướng có diễn đàn trên mạng Internet dành cho học sinh.

- Xây dựng và phát triển các trang thông tin, nhóm trên mạng xã hội cho học sinh tại trường; kết nối thông tin tuyên truyền, giáo dục giữa trang thông tin của nhà trường với các trang thông tin của các phòng, ban, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội có số đông học sinh của nhà trường tham gia.

- Phát triển các trang thông tin của ngành giáo dục và các nhóm trên mạng xã hội, nhóm Email tập hợp các trang thông tin cá nhân và Email của cán bộ làm công tác giáo dục chính trị toàn tỉnh để tạo thành mạng lưới kết nối thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh thông qua Internet và mạng xã hội từ Bộ GD&ĐT đến các trường học.

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc giữa trường với học sinh và gia đình học sinh thông qua Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác như: Email, điện thoại, tin nhắn viễn thông (sổ liên lạc điện tử)....

b) Xây dựng, hoàn thiện văn bản, cơ chế quản lý:

- Có các biện pháp khuyến khích học sinh tham gia, tương tác, theo dõi các diễn đàn trên Internet, các trang thông tin, nhóm trên mạng xã hội do trường quản lý và thường xuyên sử dụng email cá nhân do nhà trường cung cấp để tiếp nhận, trao đổi thông tin với cán bộ, nhà giáo trong trường.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong trường và các cơ quan chức năng, gia đình học sinh để nắm bắt tình hình tư tưởng của học sinh trên môi trường mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các trường với các cơ quan chức năng, các chuyên gia công nghệ thông tin để thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, phòng ngừa, ngăn chặn các website, trang thông tin giả mạo.

3. Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng

a) Chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên:

- Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của học sinh trên môi trường mạng; tham mưu xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của học sinh.

- Xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng; tổ chức viết bài, hình ảnh, video clip, chia sẻ, bình luận nhằm định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận của học sinh đối với các chủ trương, chính sách của ngành Giáo dục.

- Phối hợp tổ chức nghiên cứu, đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, thù địch, góp phần bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ uy tín của ngành Giáo dục.

b) Tổ chức hoạt động:

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên bao gồm đại diện các tổ chuyên môn, văn phòng, tổ chức Đoàn, Đội, nhà giáo giảng dạy môn giáo dục công dân, chủ nhiệm lớp, và một số nhà giáo, học sinh; mời đại diện một số cơ quan chức năng liên quan ở địa phương.

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên thuộc phạm vi quản lý.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng

- Cung cấp tài liệu bồi dưỡng, tập huấn công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng dành cho cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên; tài liệu hướng dẫn kỹ năng sử dụng, khai thác, tiếp cận thông tin trên Internet, mạng xã hội dành cho học sinh.

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, viết bài, tuyên truyền, định hướng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng và đội ngũ quản trị các Website, diễn đàn, mạng xã hội của nhà trường.

- Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng giữa các đơn vị.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục với các cơ quan chức năng ở địa phương

 Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an huyện, Huyện Đội, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, huyện, Huyện Đoàn và các đơn vị chức năng ở địa phương trong công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng.

 Thành lập, kiện toàn Tổ công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng học sinh viên trên môi trường mạng với sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, ban hành liên quan.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án có liên quan  đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nguồn thu, chi thường xuyên của trường học.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong nhà trường triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể theo từng đối tượng.

- Các bộ phận cộng tác viên chỉ đạo các cá nhân lồng ghép đưa nội dung giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng vào giảng dạy trong các môn học do mình phụ trách.

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin tổng hợp thực hiện chế độ báo cáo UBND xã, Phòng GD&ĐT.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định gửi về Phòng GD&ĐT (qua Ông Nguyễn Bá Hoàn - Chuyên viên phòng); địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Thạch Hà, tỉnh  Hà Tĩnh; đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: nguyenbahoan22@gmail.com  trước ngày 05 tháng 12 hàng năm.

2. Các tổ chuyên môn, văn phòng, tổ chức Đoàn, Đội, nhà giáo giảng dạy môn giáo dục công dân, chủ nhiệm lớp, cộng tác viên:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục và địa phương liên quan đến học sinh; Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

- CB phụ trách CNTT nhà trường hoàn thiện Website của đơn vị, diễn đàn trên mạng Internet dành cho học sinh.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định gửi về Ban giám hiệu (qua Ông Nguyễn Trung Sơn – Phó Hiệu trưởng) đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: sonthcstl@gmail.com  trước ngày 02 tháng 12 hàng năm./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để báo cáo);  

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;

- Tổ Trưởng chuyên môn, văn phòng;

- Tổng phụ trách đội, BT đoàn trường;

- Trang TTĐT của Trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thái Phước

 

 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 10
 
  •   Hôm nay 511
  •   Tháng hiện tại 65,153
  •   Tổng lượt truy cập 11,241,122
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.Dr. Blair Justice