Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng Năm học 2018-2019

Thứ sáu - 05/10/2018 21:25

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU VĨNH  BẮC SƠN

Số:      /KH-LVBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thạch Vĩnh, ngày 04 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng

Năm học 2018-2019

Thực hiện Nghị định số 120/2006/NĐ-CP , ngày 20/10/2006 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; nghị định số 37/2007/NĐ-CP, ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; nghị định số 103/2007/NĐ-CP, ngày 14/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện Công văn số 1362/BGDĐT-TTr ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về vệc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác THTK,PCLP,TN đúng qui định.

- Phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí trong đơn vị.

- Xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- THTK,PCLP,TN được quán triệt  từ chủ trương, đường lối với các định mức,tiêu chuẩn, chế độ phù hợp với đơn vị.

- THTK,PCLP,TN có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong nhà trường, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

- THTK,PCLP,TN phải thường xuyên, liên tục.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Xây dựng, triển khai:

- Nhà trường xây kế hoạch , triển khai quán triệt thực hiện từ đầu năm học 2018-2019.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định vế THTK,PCLP,TN tại đơn vị:

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

- Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và tạo nên sự đồng thuận trong công tác phòng, chống tham nhũng. Việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hình thức tuyên truyền: thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng, sinh hoạt tổ, trên trang Website của nhà trường.

3.Nhiệm vụ trọng tâm:

a.Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công:

- Tăng cường quản lý tài chính công, tiết kiệm trong chi tiêu hành chính, đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức; mua sắm tài sản công đảm bảo phải thiết thực, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định.

- Rà soát, kiểm kê cập nhật danh sách và quản lý chặt chẽ các tài sản được trang bị nơi làm việc, có chế độ duy tu sửa chữa định kỳ; phân bổ, bố trí tài sản, sử dụng hợp lý, tránh lãng phí; tổ chức thanh lý tài sản hư hỏng, không còn sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Bảo quản, giữ gìn cơ quan, nơi làm việc; định kỳ tổ chức làm vệ sinh, chỉnh trang, sửa chữa kịp thời, không để xuống cấp, hư hỏng nặng.

- Nâng cao ý thức tự giác, triệt để thực hành tiết kiệm trong quản lý hành chính, sinh hoạt cơ quan như: tiếp khách, sử dụng điện thoại, nước, văn phòng phẩm, cước phí, máy tính, máy in, photo, và các thiết bị khác …

- Tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo, khai giảng năm học, tổng kết năm học, tổng kết khen thưởng, đón nhận các danh hiệu thi đua …

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

- Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học được đầu tư.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công khai tài chính định kỳ và trong Hội nghị cán bộ công chức hang năm. Thực hiện đúng quy định việc kê khai tài sản cá nhân hàng năm.

b.Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngày giờ công lao động:

- Xây dựng bộ máy tinh gọn; trên cơ sở xây dựng vị trí việc làm của từng tập thể, cá nhân, từ đó có sự phân công giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp đảm bảo hiệu quả hoạt động; thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, tích cực nghiên cứu, học tập, phát huy sang kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động củađơn vị.

- Làm việc với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao; đi làm đúng giờ, không đi trễ, về sớm, không chiếm dụng ngày giờ công của Nhà nước quy định để làm việc riêng; đảm bảo tốt ngày giờ công đăng ký, vắng mặt phải có lý do. Bảo đảm làm việc 40 giờ/tuần (đối với hành chính); thực hiện đúng định mức giờ giảng dạy ởcấp học theo quy định.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thongtin trong công tác quản lý, nghiệp vụ; chế độ thông tin, báo cáo phải kịp thời, hiệu quả, tiết giảm thời gian, công sức, tiền của, nhất là trong quản lý tài chính, tài sản công.

c.Phát động phong trào xây dựng và nhân rộng mô hình, sáng kiến thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng:

- Phát động phong trào mô hình, sáng kiến THTK, PCLP, TN trongcơ quan, đơn vị và lấy kết quả đạt được làm tiêu chí thi đua hang năm, thi đua trong thực hiện các chuyên đề chuyên môn gắn với phát hiện, phát huy và nhân rộng các mô hình, sáng kiến tốt.

- Gắn với đăng ký Học tập và làm theo tư tưởng,phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức chọn đăng ký ít nhất một nội dung THTK, PCLP, TN có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ mình đang đảm trách.

- Kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có ý tưởng sáng tạo và THTK, PCLP, TN có hiệu quả tốt.

d.Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực công tác liên quan đến THTK, PCLP, TN; kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, công chức, viên chức có hành vi cố tình vi phạm. Trong đó, tập chung vào các lĩnh vực chi tiêu ngân sách, các nguồn thu từ phí, lệ phí, dịch vụ của cơ quan, đơn vị.

- Phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, các tổ chức chính trị cơ sở trong công tác THTK, PCLP, TN; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

- Kiên quyết thu hồi và thực hiện cơ chế bồi thường trong quản lý tài chính, tài sản công theo quy định.

III. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG:

“Toàn thể công chức, viên chức trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng”

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-Tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo THTK, PCLP, TN.

- Bên cạnh Hội nghị và báo cáo sơ, tổng kết chuyên đề THTK, PCLP, TN, các Hội nghị và báo cáo định kỳ hoạt động của  nhà trường phải có lồng ghép nội dung thực hiện THTK, PCLP, TN  

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Phòng, chống tham nhũng trong toàn trường;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước; hoạt động mua sắm tài sản, xây dựng sửa chữa;

- Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các khoản chi: hội thảo, tiếp khách, lễ kỷ niệm, đi công tác, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, mua sách báo, tạp chí... đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng;

- Công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ công chức, viên chức; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội;

Trên đây là kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng của trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn năm học 2018-2019. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các đoàn thể, các CBGVNV nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

                               

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Tổ trưởng, CT CĐ trường, Trưởng ban TTrND;

- CB, GV, NV;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thái Phước

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 8
 
  •   Hôm nay 1,191
  •   Tháng hiện tại 58,506
  •   Tổng lượt truy cập 11,234,475
Ở đâu chan chứa những lời lẽ yêu đương, thì ở đó tình yêu không chân thật.Victor Hugo