Kế hoạch 2 không năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 09/11/2016 20:33

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS LƯU- VĨNH- BẮC SƠN

Số:    /KH- LVBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Thạch Vĩnh, ngày   tháng 10 năm 2016
 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NÓI KHÔNG VỚI TIÊU CỰC TRONG THI CỬ VÀ BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC ” NĂM HỌC 2016-2017

 

        Căn cứ tình hình thực tế của đội ngũ giáo viên và học sinh của nhà trường; trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Hai không” như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung cuộc vận động  “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ” với 4 nội dung:

- Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp (ngồi nhầm lớp). 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như về phẩm chất đạo đức.

- Dần tiến tới chống ngồi nhầm lớp trong học sinh và đứng nhầm lớp trong giáo viên và chống vi phạm đạo đức trong nhà trường và xã hội.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Công tác học tập, tuyên truyền:

1.1. Tiếp tục tuyên truyền cho CB-G-NV, học sinh, phụ huynh học sinh, và nhân dân trong xã hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Nhằm phát huy hơn nữa ý thức tự giác, tự nguyện, tích cực nâng cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí hành động trong việc chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và đạo đức nghề nghiệp, hết lòng vì học sinh.

1.2. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục. Đổi mới phương pháp quản lý điều hành đơn vị theo hướng: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận và các tổ chuyên môn, tăng cường công khai tạo sự minh bạch trong các hoạt động, phát huy dân chủ, kỷ cương.

1.3. Tập trung đổi mới pháp phương pháp dạy, phương học nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.  Đặc biệt dạy học và kiểm tra theo chuẩn kiến thức kỹ năng, chú trọng công tác bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém, học sinh dân tộc, học sinh đầu cấp, học sinh cuối cấp, từng bước khắc phục tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

1.4. Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kể cả giáo viên và học sinh, kiểm tra toàn diện GV-CNV trong nhà trường và hoạt động của đơn vị. Chú trọng kiểm tra chất lượng các tiết dạy, các buổi ôn tập- phụ đạo. Nâng cao vai trò tự rà soát và kiểm tra của các bộ phận - cá nhân.

1.5. Xác định rõ nhiệm vụ của từng thành viên: Nhiệm vụ của giáo viên, cán bộ, công nhân viên, các đoàn thể chính trị trong nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh để từ đó có ý thức trách nhiệm trong cuộc vận động.

1.6. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học, các hoạt động khác nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả và hiệu suất công việc.

2. Chống tiêu cực trong kiểm tra, thi cử, đánh giá giáo viên

2.1. Đổi mới công tác kiểm tra học sinh: Giáo viên ra đề phù hợp theo chuẩn KT-KN theo quy định  bộ môn của Phòng Giáo dục- Đào tạo và phù hợp với đối tượng học sinh của nhà trường .

+ Tổ chức coi kiểm tra nghiêm túc; Làm tốt từ khâu ra đề, coi kiểm tra, xếp chỗ ngồi cho HS trong khi kiểm tra

2.2. Đổi mới công tác kiểm tra hoạt động sư phạm: Kiểm tra phải bám sát các yêu cầu, tránh hình thức. Qua kiểm tra phải tiến hành hướng dẫn, bồi dưỡng giáo viên về nghiệp vụ sư phạm cũng như về kiến thức bộ môn và các kỹ năng khác. Kiểm tra phải có trọng điểm và tùy đối tượng.

2.3. Kiểm tra bộ phận, tổ chuyên môn: Tổ chức kiểm tra các tổ chuyên môn, qua kiểm tra nhằm kiểm soát các hoạt động của tổ cũng như của các bộ phận.

2.4. Xây dựng ban kiểm tra, ban thi đua. Tổ chức kiểm tra 100% CB-GV bằng hình thức đột xuất nhằm đánh giá một cách công bằng, khách quan. Nội dung kiểm tra chủ yếu về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nhà giáo .

2.5. Kiên quyết chống lại các biểu hiện chạy điểm, vận động, lôi kéo, gợi ý chạy điểm, chữa điểm tuỳ tiện, "cấy điểm"...

3. Chống bệnh thành tích

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực ….trong giáo dục”. Khuyến khích động viên HS, GV và nhân dân phát hiện những tiêu cực trong thi cử, kiểm tra, xếp loại, đánh giá và chạy theo thành tích. Kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý các biểu hiện tiêu cực và không trung thực trong giáo dục.

3.2. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc kế hoạch phụ đạo, ôn tập, bồi dưỡng học sinh, kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp.

3.3. Chỉ đạo giáo viên giảng dạy phân hoá theo các đối tượng học sinh, đảm bảo dạy đúng đủ theo chuẩn kiến thức kỹ năng;

3.4. Tổ chức cho giáo viên đăng ký xoá yếu và kiểm tra công nhận xoá yếu theo từng giai đoạn (HKI; HKII); tăng cường phụ đạo học sinh yếu, gắn chặt công tác xoá yếu với kiểm định chất lượng cuối năm khi chuyển lớp, chuyển cấp.

3.5. Thường xuyên tổ chức cho CB-GV-CNV góp ý công tác cho cán bộ quản lý

3.6. Tổ chức kiểm tra chất lượng các tiết dạy nhằm hạn chế bệnh thành tích.

4. Chống vi phạm đạo đức nhà giáo

4.1. Xây dựng quy tắc ứng xử trong cơ quan.

4.2. Chỉ đạo tốt việc thực hiện cuộc vận động “hai không” với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động " Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"

4.3. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, tổ chức nghiêm túc việc đánh giá  CB-GV- NV, kết hợp với công tác bồi dưỡng cán bộ;

4.4. Tiếp tục cải tiến công tác thi đua: Thành lập ban thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua gắn liền với xếp loại công chức, viên chức, đánh giá xếp loại giáo viên.

4.5. Kiên quyết xử lý kỷ luật công chức trong các trường hợp vi phạm nội quy, quy định của cơ quan, vi phạm quy chế, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG.

Tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cỏc  tầng lớp xã hội hiểu mục đích, yêu cầu của cuộc vận động, nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm thống nhất ý chí, hành động và quyết tâm thực hiện trong cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương, các nhà giáo và người học trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác đồng thời tạo sự thống nhất trong xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động đánh giỏ, xây dựng mô hình tổ chức thi, kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường để đảm bảo tính khách quan. Đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh và đánh giá kết quả giáo dục. ứng dụng các thành tưu công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động, kiểm tra, đánh giá và thi cử chặt chẽ, khách quan, khoa học.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá quá trình daỵ và học: Công tác đánh giá chất lượng và xét tốt nghiệp, xột duyệt học sinh lên lớp, lưu ban ở nhà trường đảm bảo yêu cầu chính xác nghiêm túc, công bằng trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, thực hiện nghiờm tỳc quy chế tuyển sinh vào lớp 6 ...để việc đánh giá quá trình dạy và học thật sự trở thành khâu quan trọng, có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả quản lý giáo dục.

Tập trung chỉ đạo tốt việc đánh giá, xếp loại cho học sinh, giáo viên; đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt trong trường học, khắc phục có hiệu quả bệnh thành tích. Đổi mới công tác điều hành, lãnh đạo, tăng tính chủ động sáng tạo và tích cực lặp lại trật tự kỷ cương, nề nếp trong trường học thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong trường học.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra thường xuyên theo định kỳ cũng như đột xuất việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ giáo viên và học sinh. Xử lý nghiêm, kịp thời theo quy chế đối với mọi hành vi và biểu hiện tiêu cực trong thi cử cũng như trong quá trình dạy và học và trong thi đua khen thưởng. Củng cố tổ chức, tăng cường lực lượng và nâng cao trách nhiệm của thanh tra giáo dục; Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên môn, đảm bảo tính khách quan và hiệu quả của thanh tra giáo dục. Quản lý chặt chẽ việc thực hiên quy định về mục tiêu, chưng trình, nội dung và phương pháp dạy học, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình.

Khuyến khích học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh và công dân phát hiện các biểu hiện tiêu cực  trong đánh giá, xếp loại, kiểm tra thi cử và chạy theo thành tích trong công tác thi đua - khen thưởng ở trường học, phản ánh kịp thời lên các cấp quản lí giáo dục để xử lí nghiêm minh các hiện tượng tiêu cực đồng thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân đã phát hiện và tố giác sai phạm, tiêu cực trong trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu và các đoàn thể, các tổ chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về cuộc vân động hai không.

2. Hiệu trưởng giao cho Phó hiệu trưởng cùng hai tổ chuyên môn triển khai thực hiện tốt cuộc vận động này trong hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá.

3. Hiệu trưởng giao cho đồng chí chủ tịch công đoàn và ban thi đua nhà trường thực hiện tốt cuộc vận động này chống bệnh thành tích trong phong trào thi đua.

4. Kế hoạch tháng:

Thời gian

Nội dung

Bổ sung

8,9 /2016

- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động .

- Nhà trường  xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung tới toàn giáo viên, học sinh, phụ huynh nhà trường.

- Thành lập bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9.

 

10/2016

- Triển khai chuyên đề thi đua khen thưởng và tổ chức lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 nhằm chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp dạy học phát huy tính chủ động, sáng tạo khơi dậy ý thức trách nhiệm của các nhà giáo, tạo tinh thần phấn khởi, sự chuyển biến tích cực trong học sinh

- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9.

 

11 /2016

- Sơ kết đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Rút kinh nghiệm để triển khai các phong trào thi đua tiếp theo.

- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9.

- Tổ chức hội thi GVDG cấp trường, huyện.

 

12/2016

- Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình

- Tổ chức tốt đợt kiểm tra học kỳ I - Phản ánh đúng, thực chất chất lượng dạy của thầy - Học của trò. Thực hiện kiểm tra học kỳ nghiêm túc, đánh giá khách quan, chính xác kết quả tu dưỡng, giảng dạy, học tập của nhà trường theo tinh thần cuộc vận động “ Hai không”

- Đội tuyển học sinh giỏi của trường ôn tập và dự thi hội khỏe cụm.

 

 

 

 

1,2,3 /2017

- Sơ kết học  kỳ I,  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị - Theo tinh thần cuộc vận động “Hai không”

- Tiến hành sơ kết học kỳ I; Tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tận tụy với học sinh, lao động sáng tạo, hiệu quả trong giảng dạy, quản lý.

- Tham gia hội thi GVDG cấp huyện. Triển khai chương trình học kỳ II

 

 4,5/2017

- Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm học, Hoàn thành chương trình, kiểm tra lấy điểm,

- Hướng dẫn cho học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ II

- Hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học

- Kiểm tra học kỳ II nghiêm túc, đánh giá xếp loại học sinh chính xác, khách quan đúng quy chế.-Tổng kết năm học  2016-2017 theo tinh thần cuộc vận đông "2 không"

 

 

 

ban chØ ®¹o cuéc vËn ®éng

TRƯỞNG BAN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thái Phước

 

                                                                 

                                                                 

 

 

 

 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 7
 
  •   Hôm nay 3,087
  •   Tháng hiện tại 48,787
  •   Tổng lượt truy cập 11,224,756
Khi bạn có một xứ sở để trở về hoặc là để thỉnh thoảng trở về, thì bạn còn có hạnh phúc nhiều lắm. Ở đó bạn có một dòng sông, một ngọn núi, và bạn tìm lại được những đứa bạn một thời tóc xanh nay đã lốm đốm bạc đầu…Trịnh Công Sơn