Kế bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 -2017

Thứ hai - 19/09/2016 05:07

 UBND HUYỆN THẠCH HÀ

        TRƯỜNG THCS LƯU VĨNH  BẮC SƠN             

                  Số:       /KHBDTX-LBVS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

                                                                       

                  Thạch Vĩnh, ngày 2  tháng 8  năm 2016                  

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2016 -2017

Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên(BDTX) giáo viên THCS; giáo viên THPT;

 Thông tư  số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD – ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên  cán bộ quản lý trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư số 26/2012/TT- BGD về việc ban hành quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ văn bản số 242 /PGDĐT ngày  26   tháng 7 năm 2016 của  Phòng GD- ĐT Thạch Hà  về kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV hè 2016;

Căn cứ tình hình thực tế, trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn  ban  hành  Kế hoạch  Bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2016- 2017 như sau:

I. Mục đích

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

          II. Nguyên tắc  

1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên và  nhà trường trong công tác bồi dưỡng.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò trường giúp trường trong công tác bồi dưỡng.

4. Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.

5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.

          III. Đối tượng

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường.

         IV. Nội dung bồi dưỡng

1. Khối kiến thức bắt buộc

          1.1.Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết

          Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bao gồm: Tổng quát về nhiệm vụ kinh tế-xã hội địa phương, chiến lược phát triển giáo dục, Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở và Phòng Giáo dục, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức bộ môn.

          - Tham dự đầy đủ các buổi học chính trị do huyện, xã  tổ chức.

1.2. Nội dung 2: : Khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên

      Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên về nội dung phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học của như sau:

  - Dự và triển khai các chuyên đề của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh và Phòng GD- ĐT Thạch Hà tổ chức: Trang bị những kiến thức nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, học tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng, tăng cường nề nếp kỷ cương trong dạy học và quản lý giáo dục, rèn luyện nhân cách nghề nghiệp cho CBQL, giáo viên và nhân viên của  trường.

- Bồi dưỡng các chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm củng cố, nâng cao năng lực quản lý trường học, kỹ năng dạy học theo yêu cầu thực tế; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy và học; tăng cường sử dụng hiệu quả các trang thiết bị dạy học nhằm đổi mới toàn diện nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục bồi dưỡng về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng; đổi mới phương pháp dạy học, điều chỉnh nội dung dạy học  theo  hướng  tinh giản; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn; tăng cường  tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh; đổi mới kiểm tra đánh giá quá trình học tập và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tế

- Các giải pháp nâng cao chất lượng đại trà, nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10-THPT; Giải pháp làm tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các khối lớp.Tăng cường ứng dụng CNTT và  sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học.

          - Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục môi trường, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, chú trọng giáo dục giá trị sống, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

         2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3):  60 tiết.

          2.1. Đối với giáo viên

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

 

Tên và nội dung

mô đun

 

 

Mục tiêu bồi dưỡng

 

 

Thời gian  học

Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong quá trình giáo dục

THCS

10

Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS

1. Khái niệm về rào cản

2. Các loại rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS

3. Nguyên nhân hình thành rào cản, ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh

4. Một số phương pháp, kĩ thuật phát hiện rào cản

Hiểu về rào cản và ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh.

Có kĩ năng phát hiện được các rào cản đối với học sinh trong quá trình  học tập

 

 

 

15

Tăng cường năng lực dạy học

THCS

18

Phương pháp dạy học tích cực

1. Dạy học tích cực

2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học  tích cực

Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực

 

 

15

Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học trong dạy học

THCS

20

Sử dụng các thiết bị dạy học

1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học

2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS

3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học

Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS).

 

 

 

15

 Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

THCS

24

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm

2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học

 

 

Sử dụng được các kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

 

 

 

 

  15

 

2.2. Đối với cán bộ quản lý

Lĩnh vực/ Năng lực quản lý trường trung học

 

mô đun

 

Tên và nội dung

mô đun

 

 

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian  học

. Những vấn đề chung về quản lý giáo dục trung học theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

QLTrH 1

Những vấn đề cơ bản của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đối với giáo dục trung học.

1. Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

3. Những vấn đề cơ bản về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trung học.

- Hiểu được mục tiêu, quan điểm chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đối với giáo dục trung học của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Vận dụng được những nội dung của mô đun để xác định và tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ của nhà trường đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở trường trung học.

 

 

 

15

Năng lực lập kế hoạch và tổ chức bộ máy nhà trường trung học

 

QLTrH 3

Phương pháp dự báo phát triển giáo dục ở trường trung học trong giai đoạn đổi mới giáo dục.

1. Khái quát chung về dự báo giáo dục.

2. Những yếu tố ảnh hưởng tới dự báo giáo dục.

3. Các phương pháp dự báo áp dụng ở trường trung học.

- Hiểu được tầm quan trọng, đặc điểm cơ bản, loại hình và yêu cầu của dự báo giáo dục;

- Vận dụng các phương pháp dự báo trong quản lý nhà trường đáp ứng đổi mới giáo dục.

 

 

15

Năng lực quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

QLTrH 6

Quản lý dạy và học tích cực trong trường trung học

1. Một số vấn đề cơ bản về dạy và học tích cực.

2. Triển khai dạy và học tích cực trong nhà trường.

- Hiểu được tầm quan trọng của dạy và học tích cực ở trường trung học;

- Hiểu được nội dung cơ bản của một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực phát huy năng lực của học sinh;

- Triển khai được dạy học tích cực phù hợp với đặc trưng của môn học.

 

 

 

15

 

 

. Kỹ năng hỗ trợ quản lý cho CBQL trường trung học

 

 

 

QLTrH 17

Một số kỹ năng hỗ trợ quản lý cho CBQL trường trung học

1. Kỹ năng giải quyết xung đột.

2. Kỹ năng thuyết phục.

3. Kỹ năng hợp tác và chia sẻ.

4. Kỹ năng xây dựng lưu đồ trong quản lý nhà trường.

- Hiểu được vai trò quan trọng và nội dung cơ bản của các kỹ năng giải quyết xung đột thuyết phục, hợp tác và đối với việc phát triển các năng lực cần thiết trong vai trò người quản lý của hiệu trưởng trường trung học;

- Vận dụng được các kỹ năng hỗ trợ vào hoạt động quản lý nhà trường trong giai đoạn đổi mới giáo dục.

 

 

 

  15

        V.  Hình thức bồi dưỡng thường xuyên

         1. Nội dung 1:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị tổ chức các lớp học tập chính trị theo kế hoạch .

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của  Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo , Phòng GD- ĐT  về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

- Tổ chức các hoạt động và động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên  tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả  Chỉ thị số 05- CT/W của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh;  cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  Có chương trình hành động cụ thể tuỳ theo chức trách, nhiệm vụ được giao

 2. Nội dung 2:

2.1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng cách tham gia các chuyên đề về chuyên môn  do Sở,  Phòng tổ chức.

 2.2. Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên tại nhà trường nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.(Chủ yếu trong sinh hoạt tổ nhóm  CM)

2.3. Cán bộ, giáo viên tự bồi dưỡng thường xuyên thông qua kế hoạch của Sở GD&ĐT, của Phòng GD-ĐT và nhà trường.

3. Nội dung 3:

- BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet) hoặc thông qua các tài liệu về BDTX …

- Cá nhân khai thác các nguồn tài liệu đã có để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định. Thường xuyên truy cập vào website: http://taphuan.moet.edu.vn để tham gia các lớp tập huấn do sở GD- ĐT và  phòng  GD - ĐT tổ chức.

          VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX

               1.  Đánh giá, xếp loại BDTX

a. Cán bộ, giáo viên tự đánh giá

- Cá nhân chuẩn bị các báo cáo theo từng nội dung, mỗi báo cáo phải trình rõ 2 phần (phần1: Nhận thức việc tiếp thu kiến thức kỹ năng được qui định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX; phần2: Vận dụng kiến thưc, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động quản lý,dạy học và giáo dục). Cuối mỗi bản báo cáo phải có phần tự đánh giá và nhận xét đánh giá.

b. Tổ chuyên môn đánh giá

Tổ chuyên môn tổ chức để Gv trình bày báo cáo trước tổ,các thành viên trong tổ góp ý, nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của GV.

c. Hiệu trưởng đánh giá.

Trên cơ sở  tự đánh giá của GV và xếp loại của tổ chuyên môn, kết hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học hiệu trưởng  xếp loại cụ thể đối với từng GV

2. Thang điểm đánh giá BDTX

Cho điểm theo thang điểm 0-10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với từng nội dung BDTX đã học.

- Điểm TBBDTX được làm tròn dến một chữ số phần thập phân theo qui định hiện hành.

3. Xếp loại kết quả BDTX

a.  Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

Đối với cán bộ quản lý: Phòng GD – ĐT trực tiếp đánh giá, xếp loại theo các hướng dẫn của cấp trên.(Đạt yêu cầu ; không đạt yêu cầu)

4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

4.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

4.2. Đề nghị Phòng giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX  đối với giáo viên được xếp loại từ Trung bình trở lên. Không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

VII. Hồ sơ BDTX

1. Đối với cá nhân:

- Kế hoạch BDTX(Có thể đánh máy vi tính)

- Sổ ghi chép BDTX, báo cáo theo từng nội dung bồi dưỡng, mô đun.

(Các loại hồ sơ này phải viết tay, không đánh máy vi tính).

2. Đối với tổ chuyên môn:

- Kế hoạch BDTX

- Biên bản nhận xét, đánh giá BDTX giáo viên(theo mẫu)

- Bản tổng hợp kết quả BDTX giáo viên(theo mẫu)

VIII. Khung thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 8/2016đến hết tháng 30/4/2017, nội dung công việc và thời gian từng tháng được hướng dẫn cụ thể theo bảng sau:

 

Nội dung công việc

                              Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

1.Xây dựng kế hoạch:GV, trường.

*

*

 

 

 

 

 

 

 

2.Bồi dưỡng, tự học

*

*

*

*

*

*

*

*

 

3. Kiểm tra, giám sát

*

*

*

*

*

*

*

*

 

4.Nghiệm thu, đánh giá kết quả,

 

 

 

 

 

 

 

*

 

5.Tổng hợp kết quả, báo cáo,  đề nghị PGD- ĐT cấp giấy chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Trước ngày 5/9/2016 cá nhân nộp kế hoạch BDTX về cho BGH để phê duyệt. Trước ngày 10/5/2017 các tổ CM tổ chức đánh giá, xếploại dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX, tổng hợp kết quả nộp về cho BGH.

          IX. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường

- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai  kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

 - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX. Tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường để tổ chức hoạt động bồi dưỡng thường xuyên và tạo điều kiện môi trường học tập thuận lợi cho giáo viên.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX;  phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên tổ CM theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về BGH nhà trường theo quy định.

- Tham mưu về cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường để tổ chức hoạt động bồi dưỡng thường xuyên và tạo điều kiện môi trường học tập thuận lợi cho giáo viên trong tổ của mình.

3. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt;  nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

- Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Đảm bảo hoàn thành các nội dung BDTX theo qui định của ngành, hoàn thành BDTX thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch,…

          Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016- 2017,  Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra việc BDTX của giáo viên. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc báo cáo kịp thời về  hiệu trưởng để được hướng dẫn giải quyết.

 

Nơi nhận:    

 

-  Phòng GD - ĐT( báo cáo);

- HT, PHT ,Các tổ CM; 

- Lưu: VT.

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                         

 

                      Trần Huy Sâm

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu khái quát về trường

    Trường THCS Lưu- Vĩnh- Bắc Sơn đóng trên địa bàn xã Thạch Vĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 7 km. Đảng bộ và chính quyền địa phương ba xã  rất quan tâm, có kinh nghiệm chỉ đạo công tác giáo dục và đã thật sự đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Trường có khuôn viên 24800m2,...

Loading the player...
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn là đối tượng nào?

Khuyến học
Bien Dao
Cổng TTĐT Hà Tĩnh
Chinh phu
Âm lịch
Tháng
Năm 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 4
 
  •   Hôm nay 4,210
  •   Tháng hiện tại 55,863
  •   Tổng lượt truy cập 11,231,832
Thời gian là bờ bến của trí tuệ: mọi sự đều đi ngang qua thời gian còn chúng ta lại tưởng thời gian lướt qua.A. De Rivarol